تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست وزیر بهمن ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست وزیر ۱۳۲۷ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست وزیر اردیبهشت ۱۳۲۸
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم
محمد ساعد نخست‌وزیر

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای محمد ساعد نخست‌وزیر - مصوب ۱۷ بهمن ماه ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی در جلسه یکشنبه هفدهم بهمن ماه ۱۳۲۷ پس از خاتمه استیضاح آقای عباس اسکندری و استرداد استیضاح آقای رحیمیان با توجه‌به بیانات آقای گلشائیان وزیر دارایی و تقاضای رأی اعتماد از طرف دولت به اکثریت ۸۹ رأی از ۹۳ نفر عده حاضر به دولت آقای ساعد ابراز اعتمادنموده‌است.

تصمیم بالا در جلسه یکشنبه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت