تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست وزیر اردیبهشت ۱۳۲۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست وزیر بهمن ۱۳۲۷ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت آقای علی منصور نخست‌وزیر
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم
محمد ساعد نخست‌وزیر

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای محمد ساعد نخست‌وزیر - مصوب ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸

مجلس شورای ملی در جلسه دهم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ پس از طرح استیضاح آقایان: مکی - دکتر بقایی - حائری‌زاده و توضیحات هیأت دولت به‌اکثریت ۹۰ رأی از نود و شش نفر عده حاضر به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده‌است. تصمیم قانونی بالا در جلسه دهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت