تصمیم قانونی دایر بر تصویب برنامه کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌تصميم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای علی منصور نخست‌وزیر ۱۳۱۹ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

‌تصميم قانونی دایر به‌ تصویب برنامه كابينه آقای سهيلی نخست‌وزير ۱۳۲۰
تصميم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به كابينه و برنامه آقای فروغی ۱۳۲۰
محمدعلی فروغی نخست‌وزیر

تصمیم قانونی دایر بر تصویب برنامه کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر - ‌مصوب اول مهر ماه ۱۳۲۰ ‌ مجلس شورای ملی در جلسه اول مهر ماه ۱۳۲۰ برنامه کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر را تصویب نموده است.

‌این تصمیم در جلسه اول مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نیز نگاه کنید به