تصمیم قانونی دایر بر انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر بر انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۹ - مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی به موجب ماده ۴۶ قانون بانکی و پولی کشور مصوب هفتم خرداد ماه ۱۳۳۹ کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین‌آقایان دکتر محمدعلی رشتی و نادر ادیب‌سمیعی نمایندگان مجلس شورای ملی را به سمت ناظران اندوخته اسکناس در بانک مرکزی ایران انتخاب‌کرده‌است.

تصمیم قانونی فوق در جلسه روز سه‌شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی