تصمیم راجع به قسمت اعتباری موضوع ماده چهارم قرارداد بین سازمان بنادر و‌کشتیرانی دولت شاهنشاهی ایران و اتحادیه کل ماشینواکسپورت شوروی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به قسمت اعتباری موضوع ماده چهارم قرارداد بین سازمان بنادر و‌کشتیرانی دولت شاهنشاهی ایران و اتحادیه کل ماشینواکسپورت شوروی – مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا.

‌ماده واحده - به موجب ماده واحده (‌قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵) قسمت اعتباری موضوع ماده چهارم قرارداد پیوست را که در تاریخ ۴۶٫۱۰٫۲۱ به منظور خرید ماشین آلات تخلیه و بارگیری در‌بندر پهلوی و نوشهر بین سازمان بنادر و کشتیرانی دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف و اتحادیه کل ماشینواکسپورت شوروی از طرف دیگر امضاء‌گردیده و مبلغ کل قرارداد مزبور بالغ بر یک میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار و پانصد و بیست و سه دلار و چهل سنت (۱٫۵۲۸٫۵۲۳٫۴۰ دلار‌آمریکایی) است و هشتاد درصد آن به صورت اعتبار می‌باشد تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.

‌تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده که به استناد قانون (‌نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور) در‌تاریخ روز دوشنبه بیستم خرداد ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده بود. در تاریخ روز پنجشنبه سیزدهم تیر ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا قرار گرفته قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

[z]‌ماده چهارم مربوط به قرارداد منعقده بین سازمان بنادر و کشتیرانی دولت شاهنشاهی ایران و اتحادیه کل ماشینواکسپورت شوروی برای خرید ماشین‌آلات تخلیه و بارگیری در بنادر پهلوی و نوشهر ‌قیمت کالاهای تحویلی به موجب این قرارداد (۱٫۵۲۸٫۵۲۳٫۴۰ دلار آمریکایی) به دلار آمریکایی و طبق موافقتنامه پرداخت مورخ ۲۰ ژوئن ۱۹۶۴‌بین دولتهای شوروی و ایران توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

‌طرز پرداخت به شرح زیر می‌باشد:

۲۰ درصد قیمت کل قرارداد به استثنای قیمت پنج دستگاه جرثقیل بندری (۸۰۴۶۶۰ دلار آمریکایی) از طریق افتتاح اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت و‌قابل تقسیمی که از طرف خریدار از طریق بانک مرکزی ایران در بانک معاملات خارجی شوروی - مسکو ظرف یک ماه از تاریخ امضای این قرارداد به‌نفع فروشنده افتتاح می‌گردد. مدت این اعتبار ۲۰۰ روز خواهد بود.

‌شرایط اعتبار اسنادی بایستی طوری باشد که حمل مجزا و حمل روی عرشه مجاز باشد. ۲۰% قیمت جرثقیل‌های بندری از طریق افتتاح اعتبار اسنادی‌که در ماههای آوریل و سپتامبر ۱۹۶۸ تحت همان شرایط به مدت ۱۲ ماه افتتاح خواهد شد.

‌پرداخت قیمت هر محموله از اعتبار اسنادی مذکور در مقابل ارائه مدارک ذیل به بانک معاملات خارجی شوروی - مسکو صورت می‌گیرد.

۱ - صورتحساب فروشنده در ۵ نسخه.

۲ - بارنامه صدور سه نسخه.

۳ - گواهی نوع جنس در سه نسخه.

۴ - گواهینامه مبدأ در سه نسخه.

۵ - مشخصات محمولات در دو نسخه.

‌گواهی نوع جنس و گواهینامه مبداء بایستی رسماً به تأیید اتاق بازرگانی شوروی و کنسولگری ایران در مسکو برسد.

‌هیچ نوعی شرایطی غیر از آنچه در این قرارداد ذکر شده نبایستی در اعتبار اسنادی قید گردد. بقیه ۸۰ درصد کل قیمت قرارداد به طریق ذیل از طرف‌خریدار پرداخت خواهد شد:

۲۰ درصد ظرف ۱۲ ماه از تاریخ بارنامه.

۲۰ درصد ظرف ۲۴ ماه از تاریخ بارنامه.

۲۰ درصد ظرف ۳۶ ماه از تاریخ بارنامه.

۲۰ درصد ظرف ۴۸ ماه از تاریخ بارنامه.

"‌خریدار" دو و نیم درصد در سال به عنوان بهره‌برداری مبالغ پرداخت نشده از اعتبارهای مصرفی خواهد پرداخت.

‌هزینه‌های مربوط به بهره همزمان با بدهی اصلی برای باقیمانده وام پرداخت خواهد شد. "‌فروشنده" بایستی همراه اسناد حمل برواتی را که به نام‌خریدار به مبلغ ۸۰ درصد قیمت ماشین آلات تحویلی خواهد بود به اضافه ۲٫۵ درصد بهره سالیانه بابت قسمتهای پرداخت نشده از اعتبار مصرفی به‌بانک مرکزی ایران ارسال دارد.

‌بانک مرکزی ایران اسناد حمل را در مقابل اخذ قبولی بروات "‌به خریدار" واگذار می‌نماید.

‌سازمان برنامه ایران ظرف مدت ۲۸ روز از تاریخ ارائه بروات قبولی آنها را از طریق یک بانک درجه یک که باید طرف بانک معاملات خارجی شوروی‌باشد اعلام خواهد کرد. ‌در صورتی که موافقتنامه پرداختی بین دولت اتحاد جماهیر شوروی و دولت شاهنشاهی ایران برای تمدید اعتبار عمومی دولت اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی برای خرید ماشین آلات و تجهیزات و خدمات از شوروی در مقابل قیمت گاز تحویلی از طرف ایران منعقد گردد قسمتهای پرداخت نشده‌مبلغ این قرارداد مشمول شرایط موافقتنامه مذکور خواهد گردید و این قسمتهای پرداخت نشده در داخل این اعتبارهای تمدید شده منظور خواهد شد.‌در هر حال مدت وام از پنج سال پس از تاریخ تحویل تجهیزات تجاوز نخواهد کرد.

‌قرارداد فوق منضم به تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به قسمت اعتباری موضوع ماده چهارم قرارداد بین سازمان بنادر و کشتیرانی دولت‌شاهنشاهی ایران و اتحادیه کل ماشینواکسپورت شوروی است.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی