تصمیم راجع به تجدید انتخاب سی نفر کارمندان دیوان محاسبات

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

تصمیم راجع به تجدید انتخاب کارمندان دیوان محاسبات - مصوب ۸ بهمن ماه ۱۳۱۸

آقایان زیر طبق ماده سوم و ماده هشتم الحاقیه قانون دیوان محاسبات برای مدت سه سال به عضویت شصت و پنج‌گانه دیوان محاسبات در جلسه ۹‌بهمن ماه ۱۳۱۸ انتخاب می‌شوند.

۱ - آقای شمس‌الدین جلالی ۱۶ - آقای احمد اشتری
۲ - آقای محمدحسن دولتشاهی ۱۷ - آقای فرخ صبا
۳ - آقای محسن قریب ۱۸ - آقای ابوالقاسم همایونفر
۴ - آقای ابراهیم دادمرز ۱۹ - آقای عبدالرحیم خلخالی
۵ - آقای محمد برزین ۲۰ - آقای مجتبی محمودی
۶ - آقای محمد ناصری ۲۱ - آقای عبدالله خرسند
۷ - آقای حسین الهی ۲۲ - آقای تقی بینش
۸ - آقای محمود پرورش ۲۳ - آقای نصرالله صبا
۹ - آقای ابوالفتح فدایی علوی ۲۴ - آقای محمود کاظمی
۱۰ - آقای عزت‌الله اردلان ۲۵ - آقای ابوالحسن مستوفی
۱۱ - آقای محمدمهدی محوی ۲۶ - آقای مرتضی فرهنگ
۱۲ - آقای دکتر احمد محسنی ۲۷ - آقای علی حق‌نویس
۱۳ - آقای حسنعلی هدایت ۲۸ - آقای محمد صفی‌ادیب
۱۴ - آقای محمد مفتاح ۲۹ - آقای نیرالدین پیرزاده
۱۵ - آقای علی‌اصغر زرین‌کفش ۳۰ - آقای حسن مشیری

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری