تصمیم دارایی مجلسین در مورد موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت‌ شاهنشاهی ایران و دولت رومانی برای ساخت تراکتور در ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه متمم موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت‌شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران - مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا.

‌ماده واحده - به موجب ماده واحده (‌قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور) مصوب۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقتنامه متمم مربوط به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری رومانی برای ساخت‌تراکتور در ایران را که مشتمل بر ۴ ماده می‌باشد و در تاریخ ۲۴ ژانویه ۱۹۶۸ (‌چهارم بهمن ماه ۱۳۴۶)

بین نمایندگان دولت شاهنشاهی ایران و

دولت‌جمهوری سوسیالیستی رومانی امضاء شده تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد.

‌تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده که به استناد قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور در‌تاریخ روز یکشنبه نوزدهم خرداد ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا رسیده بود در تاریخ روز چهارشنبه بیست و نهم خرداد ماه یک هزار‌و سیصد چهل و هفت مورد تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی

موافقتنامه متمم موافقتنامه مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت‌تراکتور در ایران ‌در محدوده موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی منعقده در تاریخ ۸ اوت ۱۹۶۶ در‌تهران و با توجه به توسعه مستمر همکاری اقتصادی و فنی بین دو کشور و همچنین با در نظر گرفتن لزوم افزایش مقدار و متنوع ساختن انواع تراکتور و‌تجهیزات کشاورزی موضوع موافقتنامه فوق‌الاشعار دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی در موارد زیر توافق حاصل کردند:

‌ماده ۱ - الف - طرفین توافق نمودند که بر اساس نیازمندیهای ایران و امکانات رومانی طرف اخیرالذکر از محل ۱۵ هزار تراکتور که در مورد تحویل آن‌در فاصله اوت ۱۹۶۶ الی ژوئن ۱۹۷۱ موافقت به عمل آمده است تعدادی تراکتور زنجیری تحویل ایران دهد.

‌در مورد تعداد و بهای تراکتورهای زنجیری که به جای تراکتورهای موضوع موافقتنامه ۸ اوت ۱۹۶۶ تحویل خواهد شد بین بنگاه ماشینهای کشاورزی‌ایران و مؤسسه دولتی بازرگانی خارجی (‌اتوتراکتور) رومانی در محدوده تعداد ۱۵ هزار تراکتور - توافق به عمل خواهد آمد و بدین ترتیب تعداد‌تراکتورهایی که بر اساس موافقتنامه متمم تحویل می‌شود از حیث جمع کل و سهمیه سالانه بلاتغییر باقی خواهد ماند.

ب - طرفین خاطر نشان ساختند که در فاصله بین سالهای ۱۹۶۸ الی ۱۹۷۳ علاوه بر گاوآهنهایی که از طرف رومانی در محدوده موافقتنامه مذکور‌تحویل ایران خواهد شد ایران نیازمند سایر انواع ادوات و لوازم کشاورزی تا حدود مبلغ کل ۱۰ میلیون دلار ایالات متحده می‌باشد.

‌طرف رومانی آمادگی خود را برای تحویل این ادوات و لوازم که در رومانی ساخته و مورد نیاز وزارت کشاورزی ایران می‌باشد تا حدود ارزش کل ۱۰‌میلیون دلار ایالات متحده اعلام داشت.

‌انواع - مقدار - مشخصات - بها و سایر شرایط تحویل این تجهیزات ضمن قراردادهای جداگانه که بین وزارت کشاورزی و دولت شاهنشاهی ایران (‌و‌یا هر مؤسسه دولتی که از طرف وزارت کشاورزی انتخاب و معرفی شوند) و مؤسسه دولتی بازرگانی خارجی (‌اتوتراکتور) رومانی منعقد خواهد شد‌ مورد توافق قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۲ - بهای ادوات و لوازم کشاورزی در مدت ۸ سال و در ۱۶ قسط متساوی ششماهه که سررسید اولین قسط آن شش ماه و آخرین قسط آن ۸ سال از‌ تاریخ تحویل هر محموله خواهد بود توسط طرف ایرانی پرداخت خواهد شد.

‌به مبالغ پرداخت نشده بهره‌ای معادل ۲٫۵ درصد در سال تعلق خواهد گرفت و تاریخ پرداخت آن همزمان با تاریخ پرداخت اقساط فوق‌الذکر خواهد بود.

‌بهره - از تاریخ تحویل هر محموله محاسبه و مبنای دریافت آن دیون پرداخت نشده می‌باشد.

‌ماده ۳ - سایر مقررات موافقتنامه ۸ اوت ۱۹۶۶ مربوط به همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی‌برای ساخت تراکتور در ایران شامل این موافقتنامه متمم نیز خواهد بود.

‌ماده ۴ - این موافقتنامه متمم پس از تصویب مقامات صلاحیتدار دو کشور برای طرفین قابل اجرا خواهد بود.

‌در تهران در تاریخ ۲۴ ژانویه ۱۹۶۸ (‌مطابق با ۴ بهمن ماه ۱۳۴۶) در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردید که هر دو نسخه متساویاً معتبر‌می‌باشد.

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی

‌علینقی عالیخانی - وزیر اقتصاد گئورگه چوارا - وزیر بازرگانی خارجی

‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده منضم به تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه متمم موافقتنامه همکاری‌اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران است.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی