تصمیم‌ قانونی دایر به طرز انتخاب پنج نفر از نمایندگان جهت شرکت در کمیسیون مختلط نفت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

تصمیم قانونی دایر به طرز انتخاب پنج نفر از نمایندگان جهت شرکت در کمیسیون مختلط نفت - مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

‌ماده واحده - انتخاب پنج نفر برای تشکیل کمیسیون مختلط نفت از مجلس شورای ملی باید به اکثریت بیش از نصف از آراء شرکت‌کنندگان در رأی‌باشد و در دفعه سوم به اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند.

تصمیم قانونی بالا در جلسه یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نگاه کنید به

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۵