تصمیم‌ قانونی دایر به انتخاب دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی جهت عضویت در هیات عالی نفت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی جهت عضویت در هیأت عالی نفت - مصوب ۱۳۴۶٫۸.۲

مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به استناد بند الف ماده ۲۰ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران‌آقایان مهندس فضل‌الله جلالی نوری و علی مرندی را برای مدت یک سال جهت عضویت در شورای عالی نفت انتخاب کرده‌است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه روز سه شنبه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

آقایان مصطفی تجدد و دکتر امیر حکمت در تاریخ روز شنبه ۱۳۴۶٫۷.۲۹ از طرف مجلس سنا انتخاب گردیدند