تصمیم‌قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی ۱۳۴۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم‌قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی - مصوب ۲ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۹ مهر ۱۳۴۶ مجلس سنا.

تصمیم‌قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی

مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش طبق ماده ۱۵ قانون بیمه‌های اجتماعی آقای حسام‌الدین‌رضوی نماینده مجلس شورای ملی را برای مدت دو سال به سمت ناظر در سازمان بیمه‌های اجتماعی انتخاب کرده‌است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه روز سه‌شنبه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

آقای جواد بوشهری در تاریخ روز شنبه ۱۳۴۶٫۷.۲۹ از طرف مجلس سنا انتخاب گردیدند