تصمیمات متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به جریان استخدام مستخدمین خارجی سازمان برنامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین استخدام متخصصین خارجی مصوب مجلس شورای ملی

‌تصمیمات متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به جریان استخدام مستخدمین خارجی سازمان برنامه - مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی - کمیسیون برنامه [۱]

به خدمت آقایان زیر در ایران خاتمه داده می‌شود:

۱ - جان موری مشاور قسمت آمار.
۲ - گوستاوبوری متخصص آزمایشگاه بنگاه رازی.
۳ - هامیلتن واستین متخصص جنگلها.

با استخدام و مبادله قرارداد آقایان زیر موافقت نشده:

۱ - اگان وفریزر متخصص دامپروری.
۲ - دکتر هلسون متخصص دامپزشکی.

آقایان زیر در خدمت سازمان برنامه با شرایط مذکور در ذیل می‌توانند به خدمت دولت ایران باقی بمانند (‌برای کارخانجات نساجی ایران):

۱ - روزنسکی تبعه لهستان ماهیانه ده هزار ریال (‌روزمزد).
۲ - رودس نویمان تبعه آلمان برای مدت شش ماه ماهیانه پانزده هزار ریال (‌با اجاره‌خانه).
۳ - دیلی روت برای مدت شش ماه روزانه ۲۵ دلار و دویست و پنجاه ریال.
۴ - هیلم رایش تبعه فرانسه صد و هفتاد و پنج لیره ماهیانه و منزل (‌با حق فسخ از اول سال).
۵ - الارودن تبعه فرانسه صد دلار و ده هزار ریال ماهیانه.
۶ - اورباخ صد دلار و ده هزار ریال ماهیانه.
۷ - جیوانی ریتسو تبعه ایتالیا هشت هزار ریال ماهیانه.

به موجب اختیارات حاصله از قانون اجازه اجرای گزارش شماره ۱ کمیسیون برنامه مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ و عین گزارش شماره ۱ مورخه ۲۷٫۶٫۴ تصمیمات کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی نسبت به مستخدمین خارجی سازمان برنامه به شرح بالا قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ماه ۱۳۳۰ - چاپخانه مجلس - ص. ۱۶۰