تصمیمات متخذه درباره سازمان برنامه هفت ساله

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

‌تصمیمات متخذه درباره سازمان برنامه هفت ساله - مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۲۹ (‌کمیسیون برنامه)


۱ - از تاریخ اول بهمن کلیه کارمندان سازمان برنامه اعم از مدیر عامل و اعضای شورای عالی و هیأت نظارت و سایر کارمندان (‌فنی و اداری) نباید ازدویست و پنجاه نفر تجاوز نمایند سایر کارمندان اضافی باید به وزارتخانه‌ها منتقل شوند و حقوق و مزایای آنان بایستی در آخر هر ماه تا اول فروردین‌به حسابداری وزارتخانه‌ها از محل عوائد سازمان برنامه پرداخت شود و از اول فروردین ۱۳۳۰ حقوق و مزایا در بودجه عمومی کل کشور منظور وپرداخت خواهد شد.

تعیین و انتخاب دویست و پنجاه نفر و کارمندان اضافی با نظر مدیر عامل و شورای عالی برنامه و هیأت نظارت خواهد بود. در تعیین اشخاص مزبورباید نهایت دقت به عمل آید که اشخاصی که واجد شرایط علمی و فنی و اخلاقی هستند و با هدف سازمان تطبیق می‌نمایند انتخاب شوند.

۲ - حقوق مدیر عامل بیست و پنج هزار ریال در ماه خواهد بود حقوق رییس شورا و اعضای شورا و هیأت نظارت هر یک پانزده هزار ریال در ماه‌خواهد بود.

مدیر عامل سازمان دو نفر معاون بیشتر نخواهد داشت و هر یک در ماه دوازده هزار ریال دریافت خواهند داشت.

۳ - نمایندگان مدیر عامل در شرکتها و واحدهای تابعه سازمان حذف می‌شود.

۴ - پرداخت اضافه کار - پاداش - فوق‌العاده سازمانی - خرج ایاب و ذهاب (‌در داخل شهر) به کلی ممنوع است.

۵ - هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت طبق آیین‌نامه‌های معمول در وزارتخانه‌ها داده خواهد شد و در نقاط بد آب و هوا و صعب‌المعیشه ممکن است‌تا میزان چهل درصد فوق‌العاده روزانه اضافه داده شود.

۶ - مال‌الاجاره‌هایی که سازمان به نام وزارتخانه‌ها پرداخت می‌نماید به کلی ممنوع است.

۷ - استخدام اتباع خارجه بدون این که قبلاً فهرست مشاغل آنها از طرف کمیسیون تصویب بشود به کلی ممنوع است.