‌تصميم قانونی دایر به‌ تصویب برنامه كابينه آقای سهيلی نخست‌وزير ۱۳۲۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
‌تصميم قانونی دایر بر تصويب برنامه كابينه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزير تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر ۱۳۲۱
از مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم
علی سهیلی

‌تصمیم قانونی دایر به تصویب برنامه کابینه آقای سهیلی نخست‌وزیر - ‌مصوب ۲۱ اسفند ماه ۱۳۲۰

‌مجلس شورای ملی در جلسه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۲۰ برنامه کابینه آقای علی سهیلی نخست‌وزیر را به اکثریت آراء حاضره (۱۰۱ رأی از ۱۰۴ نفر حضار)‌تصویب و در نتیجه به کابینه نامبرده رأی اعتماد نموده است.

‌این تصمیم در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

برنامه کابینه آقای علی سهیلی نخست وزیر

‌برنامه کابینه آقای علی سهیلی نخست‌وزیر

‌مجلس شورای ملی

‌برنامه دولت که از لحاظ مقتضیات و احتیاجات کشور به شرح مواد زیر تنظیم گردیده است تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود که مورد دقت قرار داده و‌نظر خود را نسبت به آن اظهار فرمایند:

۱ - در سیاست خارجی با رعایت کامل مصالح کشور اجرای قراردادهای جاری و مخصوصاً همکاری نزدیک با دولتهایی که منافع ایران با منافع آنها‌ارتباط کامل دارد.
۲ - اصلاح و رفع نقصهای قوانین دادگستری برای تکمیل امنیت قضایی و نیز تجدید نظر در قوانین دیگری که با مقتضیات امروز وفق نمی‌دهد.
۳ - اصلاح و تقویت سازمان ارتش و قوای تأمینیه کشور.
۴ - اهتمام مخصوص در تأمین خواربار لازم برای کشور.
۵ - اصلاحات در امور اقتصادی و مالی کشور و جرح و تعدیل مالیاتها و جلوگیری از هزینه‌های غیر ضروری و توازن بودجه کشور و تجدید نظر در‌مقررات بازرگانی.
۶ - توجه مخصوص به پیشرفت کار کشاورزی و بهبود زندگی کشاورزان و توسعه امور آبیاری - منع تدریجی کشت و استعمال تریاک - تجدید نظر در‌قوانین عمران و اجرای برنامه کشاورزی.
۷ - مراقبت کامل در بهبود صنایع کشور با تمایل به این که کارخانه‌ها با سرمایه‌های غیر دولتی اداره شود و همچنین اهتمام در بهبود زندگانی کارگران.
۸ - اصلاح قانون تقسیمات کشوری و توجه به این که اهالی در اداره امور محلی خود بیشتر شرکت داشته باشند.
۹ - تکمیل و ترقی تأسیسات فرهنگی و اهتمام در اصلاح اخلاق عمومی.
۱۰ - توسعه سازمان بهداری و توجه مخصوص به بهداشت عمومی.

‌نخست‌وزیر - سهیلی

کابینه آقای علی سهیلی نخست وزیر

  • ‌پاورقی:

۱ - در جلسه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۲۰ هیأت دولت به شرح زیر معرفی شده است:

‌- آقای سهیلی (‌نخست‌وزیر) و (‌وزیر کشور)

- آقای مجید آهی (‌وزیر دادگستری)

- آقای علی‌اصغر حکمت (‌وزیر بهداری)

- آقای محمود بدر (‌وزیر‌دارایی)

- آقای سرلشکر جهانبانی (‌وزیر جنگ)

- آقای مصطفی عدل (‌وزیر فرهنگ)

- آقای یدالله عضدی (‌وزیر راه)

- آقای عبدالحسین هژیر (‌وزیر‌پیشه و هنر و بازرگانی)

- آقای حسین عدل (‌وزیر کشاورزی)

- آقای فضل‌الله بهرامی (‌وزیر پست و تلگراف)

- وزیر امور خارجه بعد معرفی می‌شود.

۲ - در جلسه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۲۰ آقای سرتیپ علی ریاضی به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی شده‌اند.

۳ - در جلسه ۲ تیر ماه ۱۳۲۱ آقای محمد ساعد به سمت وزارت امور خارجه معرفی شده‌اند.

۴ - در جلسه ۱۶ تیر ماه ۱۳۲۱ آقای مهدی فرخ به سمت وزارت کشور معرفی شده‌اند.