ترور حسن حسنان ترجمان ایرانی کنسولگری آمریکا از سوی تروریست‌های مجاهدین خلق تهران ۱۲ تیر ماه ۱۳۵۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ترور سرتیپ رضا زندی پور از سوی سازمان مجاهدین خلق ۲۶ اسفند ماه ۱۳۵۳ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران بزرگ ارتشتاران

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

ترور کلنل جک ترنر و کلنل پل شفر از سوی سازمان تروریستی مجاهدین خلق تهران خیابان قیطریه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴
حسن حُسنان ترجمان کنسولگری آمریکا در تهران

ترور حسن حُسنان ترجمان ایرانی کنسولگری آمریکا از سوی تروریست‌های مجاهدین خلق تهران ۱۲ تیر ماه ۱۳۵۴ - در روز پنجشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۵۴ حسن حُسنان ترجمان کنسولگری آمریکا در خیابان خردمند از سوی تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق به گلوله بسته شد. حسن حسنان ۲۵ سال داشت و از هموندان سازمان مجاهدین خلق بود.

در این ترور محسن بطحایی با خودرو راه بندان را بوجود آورد. وحید افراخته رهبر ترور و پشتیبان تیرانداز بود و سید محسن سید خاموشی تروریست سازمان مجاهدین حسن حسنان را با شلیک گلوله کُشت. سازمان مجاهدین برای کشتن بلندپایگان کشوری و لشکری نخشه می‌کشیدند و رفت و آمد آنان را کنترل می‌کردند و گروهی روی چگونگی ترور کار می‌کردند و با تاکتیکی حساب شده آنان را غافلگیر می کردند و گلوله باران می کردند.