تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۳.۲۱ کمیسیونهای دادگستری و بهداری و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین

‌تبصره زیر به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک اضافه می‌گردد.

‌تبصره - با مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی از لحاظ انفصال موقت با توجه به مدت مقرر در این ماده طبق مقررات ماده ۱۲ قانون‌استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و از لحاظ انفصال دائم طبق مقررات قسمت ۲ بند (‌د) ماده ۱۵ آن قانون رفتار خواهد شد.

‌تبصره الحاقی فوق که به استناد ماده ۹ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در جلسات ۲۶ و ۲۹ و ۳۱ فروردین ماه ۱۳۴۹ به تصویب‌کمیسیونهای دادگستری و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و بهداری مجلس سنا رسیده بود در جلسات بیست و ششم اردیبهشت ماه و هفتم و‌بیست و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به ترتیب مورد تصویب کمیسیونهای دادگستری و بهداری و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی