تبصره الحاقی به ماده چهار اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای دهگانه کشور شامل تهران، اصفهان، فارس، کرمان، خراسان و پنج شهر دیگر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

تبصره الحاقی به ماده چهار اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای دهگانه کشور شامل تهران، اصفهان، فارس، کرمان، خراسان، مازندران، گیلان، آذربایجان، کرمانشاه، همدان و کردستان - مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ کمیسیون آب و برق

تبصره - حدود منطقه عمل شرکت با تصمیم مجمع عمومی شرکت و تصویب وزارت آب و برق قابل تغییر خواهد بود.

تبصره الحاقی فوق که در تاریخ روز شنبه ۴۵٫۱۲٫۲۰ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۶ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس سنا رسیده به استناد ماده ۳۳ اساسنامه شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی