تبصره اصافی به ماده ۲۴ آیین‌نامه مالیات بردرآمد

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

تبصره اضافی به ماده 24 آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد - مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۲۳ (‌کمیسیون قوانین دارایی)

تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد اضافه می‌شود: "‌تبصره ۲ - مدت معینه در ماده ۲۴ برای بررسی اظهارنامه‌ها و تشخیص و تعیین مالیات بر درآمد استثنائاً برای سال ۱۳۲۳ از تاریخ تسلیم اظهارنامه تامدت هشت ماه خواهد بود."

تبصره بالا در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۲۳ به تصویب کمیسیون قوانین دارایی رسیده و به موجب ماده ۲۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ آبان ماه۱۳۲۲ قابل اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی