نمایش مبدأ برای تاریخ معاصر ایران با سدای آریامهر شاهنشاه ایران درباره رای مردم به انقلاب سپید، نفت و گاز و صنایع ایران ثروت ملت ایران ۶ بهمن ۱۳۴۳ - بخش سوم

پرش به: گشتن، جستجو

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

الگوی به‌کاررفته در این صفحه:

بازگشت به تاریخ معاصر ایران با سدای آریامهر شاهنشاه ایران درباره رای مردم به انقلاب سپید، نفت و گاز و صنایع ایران ثروت ملت ایران ۶ بهمن ۱۳۴۳ - بخش سوم.