بیان نامه آزادی‌خواهان شهر تبریز به سرکردگی خیابانی ۱۹ فروردین ۱۲۹۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کودتای سوم اسفند درگاه انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه - جنگ جهانی اول در ایران - مبارزه برای آزادی علیه اشغال نظامی ایران از سوی دو کشور استعمارگر روسیه و انگلستان

قرارداد سری سایکس - پیکو

بیان نامه آزادی‌خواهان شهر تبریز به سرکردگی خیابانی ۱۹ فروردین ۱۲۹۹


بیان‌نامه


آزادی‌خواهان شهر تبریز، به واسطه تمایلاتی ارتجاعی که در یک سلسله اقدامات ضد مشروطیت حکومات محلی تجلی می تمود و در مرکز ایالت آذربایجان با یک طرز اندیشه بخشی قطعیت گرفته بود به هیجان آمده با قصد اعتراض و پروتست شدید و متین قیام نموده‌اند.
آزادی‌خواهان تبریز اعلام می‌کنند که تمامت پرگرام آنان عبارتست از تحصیل یک اطمینان تام و کامل از این حیث که مامورین حکومت، رژیم آزادانه مملکت را محترم، و قوانین اساسیه را که چگونگی آن را معین می‌نماید، به طور صادقانه مرعی و مجری دارد. آزادی‌خواهان کیفیت فوق‌العاده باریک وضعیت حاضره را تقدیر کرده مصمم هستند که نظم و آسایش را به هر وسیله که باشد، برقراردارند. در دو کلمه پرگرام آزادی‌خواهان عبارت از اینست:
برقرارداشتن آسایش عمومی
از قوه به فعل آوردن رژیم مشروطیت
تبریز پنجشنبه ۱۹ حَمَل - ۱۸ رجب ۱۳۳۸ هیات مدیره اجتماعات

منبع

احمد کسروی: تاریخ مشروطه ایران - جلد دوم - تاریخ هیجده ساله آذربایجان - چاپ دوم - تهران - خرداد ۱۳۴۳ - ص. ۸۷۲