بیانات علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در باریابی هموندان سازمان بهسازی و عمران جنوب تهران ۷ تیر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی ششم/ سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی خرداد ماه تا امرداد ماه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

درگاه شهبانو فرح پهلوی

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ
هموندان سازمان بهسازی و عمران جنوب تهران در پیشگاه شهبانو


بیانات علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در باریابی هموندان سازمان بهسازی و عمران جنوب تهران ۷ تیر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی


برنامه‌های عمرانی و بهسازی برای رفع کمبودهای فراوان شهری در مناطق جنوب تهران باید منطقی و متناسب با نیازهای مردم این مناطق باشد. این نیازها باید در مناطق مختلف از مردم محل پرسیده شود. به جای تدوین برنامه‌های آرمانی و غیرقابل اجرا بهتر است امکانات موجود برای رفع نیازهای منطقی مردم به خدمت گرفته شود. وجود سازمان عمران جنوب شهر پایتخت مسئولیت‌های سایر سازمان‌ها را برای عرضه خدمات مورد نیاز منتفی نیم سازد و باید در جهت نیازهای مردم جنوب شهر تهران مشارکت و هماهنگی داشته باشد. من شخصا مراقبت خواهم کرد که اقدامات مربوط به حل مسایل مردم جنوب شهر تهران دچار کاغذبازی نشود.
امور تهران بزرگ با وسعت و جمعیت فعلی نمی‌تواند در یک شهرداری متمرکز باشد بلکه ضروری است که شهرداری‌های مناطق تهران اختیارات بیشتری برای انجام خدمات شهری داشته باشند. در اجرای طرح‌های عمرانی و بهسازی برای مردم جنوب شهر ضروری است که از مشارکت و خودیاری مردم استفاده کامل به عمل آید و طرح‌ها به نظر مردم محل به موقع اجرا گذارده شود. توسعه تهران و سایر شهرهای ایران باید با دقت و مطالعه کافی صورت گیرد و پیش بینی‌های لازم برای حفظ بافت شهری و تامین خدمات ضروری مردم به عمل آید و ضوابط شهرک‌ها در شهرداری‌ها به دقت مورد بررسی قرار گیرد و به هنگام ایجاد شهرک‌ها خصوصیات کافی برای تامین نیازهای ساکنان آن شهرک‌ها پیش بینی بشود.