بیانات حائری‌زاده نماینده مجلس شورای ملی درباره اختیارات محمد مصدق ۹ امرداد ۱۳۳۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

درگاه روز رستاخیز ملت ایران ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

بیانات حائری‌زاده نماینده مجلس شورای ملی درباره اختیارات محمد مصدق ۹ امرداد ۱۳۳۱


حائری‌زاده - عرض کنم اگر به دکتر مصدق خروار خروارهم اختیارداده شود هیچ اهمیتی ندارد من مایوسم که بااین اختیارات قدم اساسی بردارد برای اینکه ایشان یک نفری نمی‌تواند ده صف ببندد، صد صف ببندد، درتمام امور خودشان مسلمادخالت می‌کنندوکارهمینطورپخش می‌شودهمین ایراداتی که درمقدمه مجلس درپشت تریبون می‌گفتند وواردهم هست واصلاح شدنی هم نیست بازخواهدبودچون بنده باایشان خیلی نزدیک بوده‌ام خیلی تماس داشته‌ام خیلی صحبت کرده‌ام من امیدی ازاین که این جریان به نتیجه برسدوعایدمابشودندارم (مهندس رضوی - مردم را مایوس نفرماییدآقای حائری‌زاده) اجازه بفرمایید مردم وقتی خیلی امیدوار بودند و به نتیجه نرسید خطرش بیشتراست باید حقایق را بمردم گفت ولی مردم وقتی امیدوار نباشند و بنتیجه نرسیدند فکر چاره می‌کنند تاریخ اختیارات در ایران مال حالا نیست در مجلس دوم وقتی محمدعلی میرزا و سالارالدوله باین مملکت حمله کردند مجلس شورای ملی برای کوبیدن مستبدین قانون حکومت نظامی با اختیار خروار خروار از مجلس گذشت آن قانون حکومت نظامی برای کوبیدن ملت که نیست ولی امروز برای کوبیدن احرار برای کوبیدن آزادیخواهان امروز بموقع اجراگذاشته می‌شوداز آن فکر آن نیت پاک و مقدس امروزداریم عکسش را نتیجه می‌گیریم شوسترآمریکایی اختیارات زیادی بهش دادندکه مالیه ایران را مرتب بکند طرف اعتماد بود با یک اولتیماتومی او را بیرون کردند و همان اختیارات بدست مرنارد افتاد و وضع مملکت را به آن روز انداخت همین جناب دکتر مصدق رئیس الوزراء فعلی خودمان در مجلس چهارم بودکه عضو کابینه قوام‌السلطنه بودند وزیر دارایی بودند اختیارات برای اصلاح وزارت دارایی گرفتند و آنوقت سی سال از حالا جوانتر بودند و فقط برای اصلاح وزارت دارایی اختیار گرفتند و مملکت هم آنروز بقدر امروز متشنج نبود آرامتر از امروز بود مع‌الوصف موقعیت حاصل نکردند و وضعیت بلبشوتر شد که بهتر نشد من برای اینکه ارادت دارم بایشان میل ندارم اختیار بایشان بدهیم و فردا بگوییم که هیچ کار نتوانست بکند باید آبروی این پیرمردی که برای مملکت خدماتی کرده و برای خاطر ملت ایران رفته‌است آمریکا و لاهه حفظ کنیم و نباید خروار خروار باو اختیاربدهیم و فردا اگر بدبختی و نارضایتی‌ها ‌از امروز بیشترشد آنوقت تمام این نارضایتی هاخراب بشودسردکتر مصدق، من عقیده ندارم، من باب دوستی که بااو دارم این اختیارات رانه مصلحت اوونه مصلحت مملکت می‌دانم واین موضوع هم وقتی باب شدکه مااختیارات قانون گذاری رابدولت بدهیم دولت دکتر مصدق و بعد از او هم هر دولتی که روی کاربیاید خواهدخواست و دنبال این اوضاع هم یک دیکتاتوری تلخی می‌بینم چون اختیاراتی می‌گیرند و ملت ایران هم برای بیست سال دیگر زیر چکمه و قلدری می‌افتد سابقه عمل هم نشان داده‌است بنابراین من این را مصلحت مملکت نمی‌دانم مصلحت شخص دکتر مصدق هم نمی‌دانم چرا در یک قسمتهایی مثلا قانون انتخابات چند حوزه‌ایی که مانده‌است و باید انتخاباتی بشودایشان افکاری دارند برای اصلاح وضع انتخابات و انصافااین قانونی موجودی که داریم و جریانیکه تا حالا داشته نتیجه خوب نخواهد داد درباره انتخابات اختیار بایشان بدهیم که قانون انتخابات را مطابق ذوق و سلیقه خودشان تهییه کنند و پنجاه شصت نفری انتخاب نشده اند با این قانونی که ایشان اصلاح می‌کنند آزمایش بکنند که ببینند می‌شود درست عمل‌کرد بهتر می‌شود، بدتر می‌شود، مساوی می‌شود، چه می‌شود.


حائری‌زاده - مثلادرباره اختیارات قضایی این مسئله سابقه داشت تا دوره ۱۵ که بافتضاح کشید این کارها همیشه وزیر عدلیه می‌آمد از مجلس اختیار می‌گرفت که لوایح در کمیسیون دادگستری مطرح شود بعد ازاینکه شوراول گذشت ونظر کمیسیون طبع وتوزیع شد و آقایان نمایندگان نظریاتی که داشتند بکمیسیون دادند کمیسیون در شورثانی هر تصمیمی گرفتند موقتا برای آزمایش عمل بشود یک وقتی مرحوم مشیرالدوله ومرحوم مدرس هم درکمیسیون بودند و قوانین خوبی هم بیرون می‌آمدولی محیط مامحیط فسادشده در دوره ۱۵بود یک قوانین تلگرافی کثیف ومتعفن ازمجلس آن دوره با اختیاراتی که به کمیسیون دادگستری داده بودند گذراندند، خودوزیرعدلیه که بامن دوست بودبخودش هم می‌گفتم که این کارغلط است که شمامی‌کنیدتصدیق کردولی فشارهای خارج بودکه کارهای خارج راازتصویب کمیسیون دادگستری بگذراندو حالا ما اگر اختیاراتی بدهیم بوزیردادگستری فعلی یابدکتر مصدق نمی‌دانم آن قوانین کثیف که دستگاه قضایی مارامحدودکرده‌است قضاوت رابدست شمشیرداده‌است چه می‌شوددرصورتیکه قاضی غیر ازسپاهی است قاضی بایدمجری باشدسرباز، افسربایدمجری اوامرقانون وقاضی باشدتمام دستگاه قضایی راهی مقراض کرده اندهی اختیارات دادندبدستگاه کیفری واین مساله ما را بخطر انداخته من معتقدم راجع باین قسمت چون اعتمادهست بدکتر مصدق اختیاربدهیم که لوایح آنهارادرنظربگیرد، قضایی، استخدامی، قسمت انتخابات اینهارامن موافقم ولی قسمت امورمالی بارویه ایی که من می‌بینم باوضعیتی که مملکت ماداردمن موافق نیستم و بنده یک سوال رسمی که می‌خواستم ازجناب آقای وزیردارایی بکنم راجع ببانک ملی غیررسمی کردم من اختیارات رامصلحت دکتر وخودمان ومملکت نمی‌دانم یک فوریتش راآقایان رای دادیدرجوع می‌شودبکمیسیون خودجناب دکتر مصدق هم تشریف بیاورند وزیر دارایی هم بیایداصلاحاتی بشوددراین کاراین عقیده بنده‌است.

منبع

مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ امرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۲