بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به هموندان انجمن ضد تیفوس ۱۱ دی ماه ۱۳۲۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۲۲ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به هموندان انجمن ضد تیفوس ۱۱ دی ماه ۱۳۲۲

نتیجه عملیاتی که شرح دادید، البته تا حدی مایه امیدواری است و می‌رساند که این بیماری خطرناک امسال تلفات زیادی نداشته است. مبارزه با این قبیل امراض خطرناک که مخصوصاً در طبقات ضعیف و ناتوان ملت بیشتر مؤثر است، خالی از اشکال نیست و شاید یکی از کارهای خوب احداث حمام‌ها و رعایت نظافت باشد. از وظایف مهم طبقات مختلف کشور همکاری و کمک به انجمن است و با اقدامات وزارت بهداری و کمک خیرخواهان امید می‌رود که کار مبارزه با تیفوس به جایی برسد. البته سازمانی که اکنون در تهران برای مبارزه با تیفوس به جایی برسد. البته سازمانی که اکنون در تهران برای مبارزه با تیفوس به وجود آمده کافی نیست و باید در سایر نقاط و شهرستان‌های ایران نیز نظایری پیدا کند، ولی خوشبختانه این بیماری همه جا سرایت نکرده و فقط در نقاط معین بروز کرده‌است، و باید سعی شود از آن جلوگیری شود و در آن نقاط هم وسایلی فراهم گردد که مردم از سرایت بیماری مصون باشند.

نباید کار را به روز آخر انداخت و این عادت را که کارها را در روز آخر انجام داد باید ترک نماییم. البته این اقدامات خوب بوده و باید از تمام آقایان اظهار قدردانی کرد که در این امر کمک می‌کنند، ولی باید در نظر داشت که سیاست عمومی کشور ما متکی به بهداشت عمومی شود. برای این منظور می‌باید برنامه دقیقی تنظیم نمود که سالیان متمادی اشخاص در این برنامه تغییری داده نشود، تا به این وسیله بهداشت در کشور عمومیت یافته و طبقات فقیر و بیچاره از آن بهره‌مند گردند.

البته متمکنین تاکنون اقداماتی کرده‌اند، و امیدوارم بعداً با انجمن جلوگیری از تیفوس همکاری بیشتری نمایند، زیرا این بیماری خطرناک و ساری است و در صورت شیوع هیچ کس از هر طبقه که باشد از آسیب آن مصون نخواهد ماند، چنانکه در سال پیش عده زیادی از افراد طبقات اول کشور نیز بدان مبتلا شدند.