بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پایان کنفرانس آموزشی رامسر ۱۷ امرداد ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پایان کنفرانس آموزشی رامسر ۱۷ امرداد ماه ۱۳۴۷

دانشگاه باید متعلق به دانشگاهیان باشد و آنها که مسئول اداره آن هستند باید وجود و زندگی خود را منحصراً در راه دانش و پژوهش قراردهند، نه اینکه حریم دانشگاه را به عنوان وسیله‌ای در راه مقام یا موقع اجتماعی خود به کار برند. هر نوع مقرراتی که در آینده وضع شود باید این اصل را در نظر داشته‌باشد تا دانشمندان جوانی که بدان روی می‌آورند هدفی به جز پیشرفت و اعتلای آن در سر نپرورانند.

اطمینان دارم که جوانان به ویژه دانشجویان ما به سهم خود به اهمیت تاریخی انقلاب آموزشی و تغییراتی که بی‌شک به دنبال آن در محیط دانشگاه‌ها روی خواهدداد، پی خواهندبرد و کلیه قوای سازنده خود را به خاطر پیشرفت این امر بسیج خواهندکرد.

شرکت خلاق آنان در تلاش ملی که در این راه می‌شود، شرط موفقیت آن است. این انقلاب در دجه اول به خاطر آنها و سرنوشت آنها می‌شود و هدفی جز این ندارد که شاهراه ترقی و پیشرفت را در برابر آنان همچنان امن‌تر و هموارتر سازد.

ما می‌خواهیم که ایران عزیزمان بتواند هر چه زودتر مقام ارجمند خود را در دنیایی که به سرعت پیش می‌رود بازیابد و نقش سازنده خویش را در تمدن جهانی ایفاکند، و در این راه سعی داریم که همواره چند قدم از حوادث و وقایع جلوتر باشیم و به خواست خدا همیشه موفق شده‌ایم، زیرا کار خود را نه از روی اجبار و دنباله روی و نه به خاطر ارضای شهوات عوام فریبانه انجام داده‌ایم. نه حاضریم خود را تسلیم خواسته‌های افراد غیر مسئول و نابالغ کنیم و نه خواهیم گذاشت که روح محافظه‌کار و بقای شالوده‌ای نامتناسب یا دوام روشهای پوسیده، منافع حقیقی مردم ایران به ویژه جوانان این سرزمین را به خطر اندازد و معتقدیم که هر چه می‌شود باید با توجه به شرایط خاص این مملکت و با عقل ایرانی انجام گیرد و هر طرحی که ریخته می‌شود با فکر ایرانی و به خاطر رفاه و سعادت ایرانیان باشد. در این انقلاب آموزشی نیز همین اصول باید همواره مد نظر مجریان آنها قرارگیرد و حس مسئولیت در آنها ایجاد کند.

این را نیز فراموش نکنید که به خاطر تأمین آینده درخشان برای فرزندان این مملکت و پیوندی که مرا با جوانان مخصوصاً دانشگاهیان و دانش‌پژوهان وطن‌پرست این کشور متصل می‌دارد، من شخصاً مراقبت خواهم‌کرد که این انقلاب از هر جهت پیروز شود و هر مانعی در راه آن مرتفع گردد.