بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سلام فطر ۱۴ بهمن ماه ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

انقلاب شاه و مردم


از بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سلام فطر ۱۴ بهمن ماه ۱۳۴۳


شرط پیشرفت واقعی کشور این است که هر کسی کاری را که به عهده دارد به منتها درجه جدی تلقی کند و آن را از اول تا آخر به دقت و وظیفه شناسی به انجام برساند. و در این مورد هیچگونه سهل انگاری و سستی نشان ندهد.


همان روحیه‌ای را که یک دانشجو در روز امتحان دارد باید هر فردی در مورد کار روزانه خودش داشته باشد، یعنی فکر کند که امروز روز امتحان او است و باید کار او طوری باشد که کاملاً آماده هرگونه آزمایشی باشد. انشاءالله با این طرز کار برنامه‌های ما یکی پس از دیگری اجرا خواهد شد و ما شاهد پیشرفت و ترقی روزافزون کشور خواهیم بود.