بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درباره لژیون خدمتگزاران بشر و خائنین به کشور و مزدوران بیگانه ۳۰ آذر ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درباره لژیون خدمتگزاران بشر و خائنین به کشور و مزدوران بیگانه ۳۰ آذر ماه ۱۳۴۷

اصولی که در تشکیل لژیون خدمتگزاران بشر مورد نظر است، ما از مدتی پیش در مملکت خودمان به وسیله سپاهیان انقلاب آزمایش کرده و نتیجه خوبی از آن گرفته‌ایم و خوشبختانه اکنون دختران مملکت نیز در این راه شریک خدمت پسران شده‌اند. بر اساس همین نتایج و موفقیتهای حاصله، ما این آزمایش را به مقیاس وسیع‌تر و با دید جهانی‌تر به دنیا پیشنهادکردیم. البته در کشور خود ما این خدمتها جنبه الزامی دارد و به عنوان قسمتی از خدمت نظام وظیفه انجام می‌گیرد. ولی در مورد انجام بین‌المللی این کار، ما پیشنهادکردیم که این امر جنبه داوطلبانه داشته‌باشد و عضویت در چنین لژیونی بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ سن و نژاد و مذهب و ملیت برای همه آنهایی که قصد چنین خدمتی را دارند، آزاد باشد.

می‌بینیم که خیلی از افراد در دنیای ما از جریان اوضاع ناراضی و سرخورده هستند و به جامعه ایرادمی‌گیرند. ما با این پیشنهاد راه واقعی خدمتگزاری به عالم بشریت را در پیش روی ایشان گذاشته‌ایم تا آن عده که راست می‌گویند و صادق هستند، در این راه وارد شوند، و آن عده‌ای هم که این موضوع را بهانه‌ای برای کارنکردن و طفیلی اجتماع بودن و استفاده از وجوهی که دولتها یا اشخاص متفرقه یا مؤسسات خیریه به وسیله اعطای بورسها و غیره می‌دهند قرارداده‌اند، دیگر عذر و بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت نداشته‌باشند.

امیدوارم کمیسیونی که از جانب سازمان ملل متحد مأمور رسیدگی به این پیشنهاد شده‌است کار خود را کامل کند و هر چه زودتر این طرح از نظر بین‌المللی به مورد اجرا گذاشته‌شود.