بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر خطاب به کنگره حزب ایران نوین

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی


بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر خطاب به کنگره حزب ایران نوین

آیا مشکلی با شنیدن این پرونده دارید؟ راهنمای رسانه را ببینید.


بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر خطاب به کنگره حزب ایران نوین

از سخنان محمدرضا شاه پهلوی خطاب به کنگره حزب ایران نوین - تهران، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۰

نمی‌خواهم به گذشته برگردم و بگویم که چه چیزهایی من دیدم، چه وقایع اسف انگیزی در این مملکت رخ می‌داد، چه خواری‌ها، زاری‌ها و نگون بختی هائی که ما می‌بایستی بچشیم و در قلب مان بگرییم و تحمل کنیم. تا آنکه روز بهتری برسد ولی آنروز رسید و آفتاب درخشان این مملکت از پس ابرهای تاریک پدیدار شد، ما با هم این مملکت را به آن اندازه‌ای که استعداد دارد، به آن اندازه‌ای که در دل کوه‌ها و زیر زمینش ثروت‌های عظیمی نهفته‌است، به آن اندازه‌ای که هر نوع ثروت دیگرش بتواند مورد بهره برداری قرار بگیرد خواهیم رساند و به همان اندازه ما کار خواهیم کرد و قوانین مترقی ایران فوائدش به اکثریت این مردم خواهد رسید، و اضافه بر پیشرفت‌های مادی، مقام معنوی این مملکت، قدرت حقیقی این مملکت، البته همیشه در راه سازندگی، البته همیشه در راه صلح، همیشه در راه صفا تا موقعی که احترام ما محفوظ باشد بکار خواهد افتاد و در جامعه ملل منزلتی بدست خواهیم آورد که امیدوارم این مقام و منزلت از لحاظ روحی به پای همان مقام و منزلتی برسد که تشکیل‌دهنده شاهنشاهی ایران کوروش کبیر در زمینه حقوق بشر به عنوان اولین نفر بدست آورد و ما هم در همین راه و در بزرگداشت روح بلند پایه و روح لطیف و شریف ایرانی قدم برخواهیم داشت.