بودجه کابینه سلطنتی برای سنه ایت‌ئیل ۱۳۰۱

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

بودجه کابینه سلطنتی برای سنه ایت ئیل ۱۳۰۱ - مصوب ۳ ثور ۱۳۰۱

ماده اول - اعضاء کابینه سلطنتی ۱۱۶۴۰ یازده هزار و ششصد و چهل تومان.

ماده دوم - اعضاء مستخدمین جزء ۷۲۰ هفتصد و بیست تومان.

ماده سوم - مخارج اعتباری از بابت مصارف تحریرات و آبدارخانه و مخارج ناهار و سوخت زمستان و مخارج ییلاق ۲۳۴۰ دو هزار و سیصد وچهل تومان.

جمع کل مواد ۱۴۷۰۰ چهارده هزار و هفتصد تومان (‌جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۳۰۰(