بودجه سال ۱۳۳۲ سازمان برنامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی


بودجه سال ۱۳۳۲


‌بودجه سال ۱۳۳۲ سازمان برنامه - ‌مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی [۱]

خلاصه بودجه سازمان برنامه در سال ۱۳۳۲‌


جدول: دوره ۱۷ - جلد ۱ - صفحه ۶۶ تا ۹۳

‌ بودجه سال یک هزار و سیصد و سی و دو سازمان برنامه که جمع آن بالغ بر ۶۷۱۶۰۰۰۰ ریال و در جلسه ۷ اردیبهشت ۱۳۳۲ به تصویب کمیسیون برنامه مجلس‌شورای ملی رسیده به موجب قانون اجازه اجرای


گزارش کمیسیون برنامه مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ قابل اجرا می‌باشد. ‌

نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ - ص. ۶۶ - ۹۲