بودجه ریاست وزرا و کابینه برای سنه ایت‌ئیل

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

بودجه ریاست وزراء و کابینه برای سنه ایت ئیل ۱۳۰۱ - مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۱

ماده اول ریاست وزراء و معاون ۲۲۵۰۰ بیست و دو هزار و پانصد تومان.

ماده دوم - اداره کابینه ۱۶۴۴۰ شانزده هزار و چهار صد و چهل تومان.

ماده سوم - اجزاء جزو ۳۹۱۲ سه هزار و نهصد و دوازده تومان.

ماده چهارم - مصارف ماهیانه اعتبار ۷۸۶۰ هفت هزار و هشتصد و شصت تومان.

ماده پنجم - اعتبار مخارج متفرقه ۳۴۶۰ سه هزار و چهارصد و شصت تومان.

جمع کل مواد ۵۴۱۷۲ پنجاه و چهار هزار و یکصد و هفتاد و دو تومان.

جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۲۹۷ الی ۲۹۹