New Server

بودجه تفصیلی سال ۱۳۱۶ وزارت صناعت

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون بودجه سال ۱۳۱۶ وزارت صناعت - مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۱۶

ماده واحده - مجلس شورای ملی بودجه تفصیلی سال ۱۳۱۶ وزارت صناعت را که مبلغ آن بالغ بر شش میلیون و هشتاد و نه هزار و هفتصد و ده‌ریال می‌باشد و در ضمن بودجه کل کشور به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است به شرح صورت ضمیمه تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه سی‌ام آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری