بودجه اداری و استخدامی سال ۱۳۵۰ سازمان برنامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

بودجه اداری و استخدامی سال ۱۳۵۰ سازمان برنامه - مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۹ مجلس سنا کمیسیون برنامه دو مجلس – این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به استناد ماده ۳۵ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور بودجه اداری و استخدامی سال ۱۳۵۰ سازمان برنامه به مبلغ نهصد و هفتادمیلیون ریال شامل سه تبصره و بیست ماده تصویب و اجازه مصرف آن داده می‌شود.

تبصره ۱ - مدیر عامل سازمان برنامه مجاز است اعتبار هر یک از مواد هزینه را بدون اینکه در جمع کل بودجه تغییری حاصل شود حداکثر تا میزان۱۰% کاهش یا افزایش دهد و بیشتر از آن با اجازه کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد بود.

تبصره ۲ - حداکثر مزایای شغلی کادر مرکزی برای آخرین درجه پایه چهارده با توجه به تبصره ماده ۳۸ قانون برنامه عمرانی کشور سی و پنج هزارریال تعیین می‌گردد.

تبصره ۳ - سازمان برنامه مجاز است از محل اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۹ هزینه‌های اداری و استخدامی خود را که تا پایان سال ۱۳۴۹ تعهد شده تا پایان خرداد ماه ۱۳۵۰ پرداخت نماید.

بودجه اداری و استخدامی سال ۱۳۵۰ سازمان برنامه مشتمل بر یک ماده و سه تبصره و جدول ضمیمه به استناد ماده ۳۵ قانون برنامه عمرانی چهارم‌کشور در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۹٫۱۲٫۲۴ به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی و در تاریخ روز چهارشنبه بیست و ششم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیون برنامه مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۰ - صفحه ۵۵۳۲ الی ۵۵۳۵

جدول فوق منظم به بودجه اداری و استخدامی سال ۱۳۵۰ سازمان برنامه می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی