بمبگذاری سازمان مجاهدین خلق در شرکت ملی نفت ایران ۲۳ امرداد ماه ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سازمان مجاهدین خلق اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران بزرگ ارتشتاران

سازمان‌های تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران

سازمان چریک‌های فدایی خلق
MojahedinBombNIOC1351.jpg
MojahedinBombNIOC1351b.jpg

ساعت ۵ و ۴۰ دقیقه بامداد ۲۳ امرداد ماه ۱۳۵۱ تروریست‌های سازمان مجاهدین بمبی را در کنار در ورودی شرکت ملی نفت ایران کارگذاری کردند. اسماعیل امیرآبادی سرپرست رُفت و روب اداره پخش شرکت ملی نفت برخوردگاه خیابان بهار و خیابان ثریا، در بخش ورودی اداره شیئی را می‌بیند و گمان می‌برد که این ممکن است یک بمب باشد، از این رو برآن می‌شود که آن را از ساختمان دور کند. بدین روی اسماعیل امیرآبادی بمب را برداشته و به درون جوی آب کنار خیابان پرتاب می‌کند. در این هنگام بمب ترکید و اسماعیل امیرآبادی کشته شد.

0524P4