برنامه كابينه آقای فروغی نخست‌وزير ۱۳۲۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌تصميم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای علی منصور نخست‌وزیر ۱۳۱۹ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

‌تصميم قانونی دایر به‌ تصویب برنامه كابينه آقای سهيلی نخست‌وزير ۱۳۲۰
تصميم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به كابينه و برنامه آقای فروغی شهریور ۱۳۲۰
محمدعلی فروغی نخست‌وزیر

برنامه کابینه آقای فروغی نخست‌وزیر - که در جلسه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۲۰ موقع معرفی کابینه تقدیم شده است

‌برنامه هیأت دولت همان است که اصول آن در ضمن نطق اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در مجلس شورای ملی اشعار شده است و تفصیل آن از قرار‌زیر می‌باشد:

۱ - در سیاست خارجی دولت مصمم است با رعایت کامل مصالح کشور همکاری نزدیک با دولتهایی که منافع ایران با منافع آنها ارتباط دارد داشته‌باشد.
۲ - اصلاح و رفع نواقص قوانین دادگستری برای تکمیل امنیت قضایی و نیز تجدید نظر در قوانین دیگری که با مقتضیات امروز وفق نمی‌دهد.
۳ - تجدید نظر در سازمان قوای تأمینیه کشور.
۴ - اصلاحات در امور اقتصادی و مالی کشور از قبیل:
  • - تعدیل مالیاتها به منظور تخفیف تحمیل مالیاتی.

‌*-تجدید نظر در بودجه کشور برای جلوگیری از هزینه‌هایی که با مقتضیات کنونی کشور وفق نمی‌دهد

  • - افزایش حقوق خدمتگزاران دولت از کشوری و‌لشکری تجدید نظر در مقررات بازرگانی
  • - الغای انحصارهای غیر ضروری و اهتمام در پایین آوردن هزینه زندگی عمومی.
۵ - توجه مخصوص به پیشرفت کار کشاورزی و بهبودی زندگی کشاورزان:
  • - توسعه امور آبیاری
  • - منع تدریجی کشت و استعمال تریاک
  • - تجدید نظر در‌قوانین عمران و اجرای برنامه کشاورزی.
۶ - ترقی و تکمیل صنایع به قدر امکان با تمایل به اینکه کارخانه‌ها به دست افراد و شرکتهای غیر دولتی اداره شود و اهتمام در بهبودی زندگی کارگران.
۷ - تکمیل راه‌ها و راه‌آهن در حدود استطاعت کشور.
۸ - اصلاح قانون سازمان کشور با رعایت احتیاجات و توجه به اینکه اهالی در اداره امور محلی خود بیشتر شرکت داشته باشند.
۹ - تکمیل و ترقی تأسیسات فرهنگی و اهتمام در اصلاح اخلاق عمومی.
۱۰ - توسعه سازمان بهداری و توجه مخصوص به بهداشت عمومی.


نیز نگاه کنید به