الحاق یک ماده به عنوان ماده ۶ به آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

الحاق یک ماده به عنوان ماده 6 به آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره 29 - قانون بودجه سال 1344 - مصوب 1347.1.24 کمیسیون مشترک دارایی مجلسین

‌ماده 6 - حق حضور اعضاء شورای عالی حفاظت فنی - شورای عالی تعاونی کشور شورای عالی کار - شورای عالی سهیم کردن کارگران - شورای‌عالی امور اجتماعی - شورای عالی طرحها در صورتی که این شوراها در ساعات غیراداری تشکیل شود از قرار هر جلسه یک هزار ریال و همچنین حق‌حضور اعضاء هیأت نظارت انتخابات کارگری و کمیتهای حفاظت فنی از قرار هر جلسه پانصد ریال از محل اعتبار بودجه وزارت کار و امور اجتماعی‌قابل پرداخت می‌باشد و در هیچ مورد پرداخت حق حضور شوراها و کمیته‌ها نباید از 5 جلسه در ماه تجاوز نماید.

‌الحاقیه فوق مشتمل بر یک ماده در تاریخ روز شنبه بیست و چهارم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به استناد تبصره 27 قانون متمم‌بودجه سال 1344 کل کشور به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده و صحیح است. ‌رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا ‌مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف‌امامی