الحاق یک ماده به آیین‌نامه هزینه سفر و فوق‌العاده و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

الحاق یک ماده به آیین‌نامه هزینه سفر و فوق‌العاده و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی ژمصوب ۱۳۵۰٫۳٫۴ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

ماده ۴۶ - مزایا و فوق‌العاده مأمورین ارتش شاهنشاهی در کشورهای خارج به مقتضای ضرورت در هر کشور بر حسب تشخیص بزرگ ارتشتاران قابل‌ترمیم خواهد بود. الحاقیه فوق به استناد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز سه شنبه چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب‌کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی