الحاق مواد ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ به قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

الحاق مواد ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ به قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان - مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۹ فروردین ۱۳۴۹ مجلس سنا کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین – این قانون در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۲۳

ماده ۲۳ - کارگران کشاورزی که در خارج از محدوده شهرها در مشاغل کشاورزی فعالیت داشته و شغل اصلی آنها را فعالیت در امور کشاورزی تشکیل‌می‌دهد و از این طرق امرار معاش می‌نماید نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصره - مشاغل کشاورزی از نظر قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان عبارتند از:

  • الف - کلیه کارهای مربوط به آماده کردن زمین - آبیاری - کاشت و داشت و برداشت - وجین - هرس - دفع آفات و عملیات نظیر آنها برای نباتات یک‌ساله یا چندساله زراعتی و باغی و جالیزی و تزئینی و جنگلی که با دست یا ماشین انجام می‌گیرد.
  • ب - کلیه کارهای مربوط به تهیه و توزیع آب از منابع سطح‌الارض و تحت‌الارض (‌وسیله دست یا ماشین) برای مصارف کشاورزی.
  • ج - کلیه عملیات مربوط به امور دامداری و دامپروری و پرورش طیور و امثال آن.
  • د - کلیه فعالیت‌هایی که به تشخیص شورای عالی مرکز تحقیقات روستایی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی (‌موضوع ماده ۱۵ قانون تشکیل‌شرکتهای سهامی زراعی و ماده ۴ اساسنامه مرکز مذکور) شغل کشاورزی شناخته شوند.

ماده ۲۴

ماده ۲۴ - کارگر کشاورزی از نظر این قانون کسی است که در مقابل دریافت مزد یا حقوق (‌نقدی یا جنسی و یا به طور مختلط) با انعقاد قرارداد رسمی ویا عادی در مدت محدود و یا نامحدود برای کارفرمای کشاورزی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در یکی از مشاغل کشاورزی موضوع تبصره ماده ۲۳‌این قانون کار می‌کند.

تبصره - تشخیص عواید مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۵ و مشمولین ماده ۲۳ این قانون با وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی است و مدیر عامل‌سازمان بیمه‌های اجتماعی روستائیان از لحاظ میزان حقوق و مزایا مانند معاونین وزارتخانه‌ها خواهد بود.

ماده ۲۵

ماده ۲۵ - در هر منطقه که بر اساس مفاد ماده ۳ قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان اقدام لازم انجام می‌شود کارفرمایان کشاورزی مکلفند کارگران خودرا نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی روستائیان بیمه کنند. پرداخت حق بیمه به نسبت سهمی که طبق مقررات ماده ۲۶ این قانون پیش‌بینی شده‌است به عهده کارفرما خواهد بود. کارفرما سهم کارگر خود را ازحقوق یا دستمزد او کسر و به انضمام سهمی خویش کلاً به سازمان پرداخت می‌نماید.

ماده ۲۶

ماده ۲۶ - مقررات مربوط به میزان حق بیمه و سهم کارفرمایان و کارگران کشاورزی و چگونگی پرداخت و وصول حق بیمه و تعهدات طرفین بیمه‌گر(‌سازمان) و بیمه‌گزار بر اساس مقررات آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تهیه و به تصویب کمیسیونهای‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دارایی مجلسین می‌رسد.

الحاقی فوق که به استناد ماده ۲۲ قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان در تاریخ ۱۳۴۹٫۱.۲۹ به تصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌مجلس سنا رسیده بود در تاریخ روز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه مورد تصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی