الحاق ماده ۸ به آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس دوره قانونگذاری شانزدهم

الحاق ماده ۸ به آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران - مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۲۹ (‌کمیسیون قوانین دارایی)

‌ماده ۸ - کسبه و پیشه‌وران و صنعتگرانی که منحصراً دستمزد دریافت می‌دارند مشمول بخشودگی مقرر در ماده ۴ قانون مالیات املاک مزروعی ومالیات بر درآمد می‌باشند.

به موجب ماده ۵ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ ماده ۸ آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران که در جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۲۹ به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت