الحاق ماده ۵ به آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

الحاق ماده ۵ به آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - مصوب ۲۹ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون‌های مشترک مجلسین ‌ماده ۵ - پرداخت وجه در موارد زیر بلامانع است:

۱ - هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت به کارکنان مأمور از یک سازمان به سازمان دیگر از محل اعتبار بودجه سازمان محل مأموریت و همچنین مزایایی‌که به مأموران جهت خدمت در آمارگیری و سرشماری تعلق می‌گیرد از محل اعتبار مربوط.

۲ - هزینه سفر و فوق‌العاده مربوط به مسافرت‌های تحقیقاتی و حق‌التحقیق کارکنان سازمان‌های دولتی که از طرف مؤسسات و انستیتوهای تحقیقاتی‌علمی دانشگاهی و مرکز بررسی‌های توسعه صنعتی و بازرگانی وزارت اقتصاد مأمور تحقیق هستند و کار آنها منجر به تهیه گزارش‌های علمی می‌گردد‌تعلق می‌گیرد طبق مقررات مربوط از محل اعتبار مؤسسات و انستیتوهای مذکور.

۳ - مزایای قضایی که به نمایندگی وزارت دادگستری در مرکز یا ادارات دادگستری در شهرستان‌ها در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی یا کمیسیون‌خالصجات شرکت می‌نمایند از محل اعتبار مربوط در وزارت دارایی و بنگاه خالصجات.

۴ - مزایای مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی که در سازمان‌های دیگر دولتی مأمور شده یا می‌شوند فقط در حدود قوانین و‌آیین‌نامه‌های استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی از اعتبار سازمان محل مأموریت.

۵ - پرداخت پاداش به هر یک از اعضاء هیئت آموزشی تمام وقت و غیر تمام وقت دانشگاه تهران که با موافقت دانشگاه مزبور و همچنین کسانی که از‌سایر دانشکده‌ها یا مؤسسات دولتی برای تدریس یا انجام امور آموزشی به دانشگاه‌های شهرستان‌ها عزیمت می‌نمایند طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب‌شورای مرکزی دانشگاه‌ها خواهد رسید از بودجه دانشکده دعوت‌کننده بلامانع است.

‌ماده ۵ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور که در جلسه بیست و نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل‌و پنج به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده صحیح و قابل اجراء می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا ‌مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی