التیماتوم آسوریان و ارمنیان به مردم ارومیه اسفند ۱۲۹۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
انقلاب مشروطه - اشغال ایران از سوی ارتش روسیه و کشتار مشروطه‌خواهان - مبارزه مردم علیه بازگرداندن محمدعلی میرزا به پادشاهی درگاه انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه - جنگ جهانی اول در ایران - مبارزه برای آزادی علیه اشغال نظامی ایران از سوی دو کشور استعمارگر روسیه و انگلستان

انقلاب مشروطه - مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم - مبارزه علیه استعمار

التیماتوم آسوریان و ارمنیان به مردم ارومیه اسفند ۱۲۹۶

چون دولت ایران قوه ندارد که در آذربایجان بی‌طرفی خود را حفظ نماید و نگذارد قشون اجنبی به آذربایجان داخل شود به این جهت به امر حکومت و به تصویب متفقین در آذربایجان قشون ملی تشکیل می‌دهند از ملت مسیحی به مقصود اینکه همین قوه نگذارد دشمن خارجه به آذربایجان داخل شوند که صدمه سخت برای قفقاز خواهد بود بهذا حالیه در آذربایجان قشونی مرکب از ارامنه و نصارا تشکیل می‌یابد متاسفانه یک حصه اهالی ارومیه که چند نفر با آنها سر دسته شده بود و آن سردسته‌ها که از متنفذین هستند چنین معلوم می‌شود که طرفدار دشمنان ما می‌باشند همیشه به آن تشکیلات مانع شده و متزلزل می‌کردند و در روزهای آخر به درجه مناسبات ملت مسلمان و مسیحی را خلل‌دار نموده و نسبت به یکدیگر ضدیت بهم رساندند که کار به تلفات منجر شده و از این مسئله نه تنها اهل شهر متصرر شدند بلکه نمایندگان قشون روس و فرانسه هم دچار صدمات گردیدند چون متفقین از این تشکیلات جدید نمی‌توانند منصرف بشوند و از طرف دیگر به ملاحظه نوع‌پرستی لازم است که به فوریت این قتل و عارت را خاتمه داده و آن‌هایی که به منافع متفقین مانع و به صدمات اهالی راضی هستند ما امضا<کنندگان خیلی واجب می دانیم که این شروط ذیل را به مسلمانان اظهار و اجرای آن‌ها را بدون سوال و جواب بخواهیم.
اولا - باید مجلسی مرکب از شانزده نفر به دستورالعمل بارون استپانیانس به فوریت تشکیل یابد.
ثانیا - شهر در تحت حکومت نظامی بوده و رئیس پلیس را اعضای منتخبه تعیین نماید.
ثالثا - هر قدر اسلحه که در نزد مسلمانان است باید در ظرف چهل و هشت ساعت به مجلس متشکله تحویل بدهند که مال ملت ایران خواهد بود.
رابعا - چهار نفر اشخاص که مظنون هستند از قرار ذیل مجلس حاضر نماید.
صدر - ارشد همایون - ارشدالممالک - حاجی صمد زهتاب
خامسا - اشخاصی به صاحب منصب روسی و صاحب منصب فرانسه و یا به یک سالدات روس هجوم کرده اند هر گاه مقتول و یا مغلوب بشوند باید اهالی شهر ارومی به اهل و عیال و یا به خود آنها معاش بدهند.
سادسا - حکومت باید به مجلس توضیحات بدهد زمان بی ترتیبی را
سابعا - قزاق های ایرانی باید به تحت اطاعت صاحب منصبان روسی خودشان دعوت بشوند.
امضا
جنرال پالتافیف
پولکونیک گوزمین
پولکونیک لیونان
پولکونیک کاسفل


منبع

احمد کسروی: تاریخ مشروطه ایران - جلد دوم - تاریخ هیجده ساله آذربایجان - چاپ دوم - تهران - خرداد ۱۳۴۳ - ص. ۷۲۶ - ۷۲۵