اعتبار طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری ثابت در سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین انقلاب شاه و مردم
قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

اعتبار طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری ثابت در سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ فروردین ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس سنا - کمیسیون برنامه دو مجلس

جدول: دوره ۲۴ - جلد ۳ - صفحه ۸۸۵ الی ۱۰۸۱

اعتبار طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) در سال ۱۳۵۵ به استناد تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور پس از تصویب کمیسیون برنامه‌ مجلس شورای ملی در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴٫۱۲٫۲۵ در جلسه روز سه‌شنبه ۲۵۳۵٫۱.۲۴ به تصویب کمیسیون برنامه مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی