اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت برنامه عمرانی پنجم کشور (تجدید نظر شده) بر حسب فصل و برنامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین انقلاب شاه و مردم
قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت برنامه عمرانی پنجم کشور (تجدید نظر شده) بر حسب فصل و برنامه - مصوب ۱۵ تیر ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی کمیسیون برنامه و ۳ امرداد ۲۵۳۶ مجلس سنا کمیسیون برنامه

جدول: دوره ۲۴ - جلد ۶ - صفحه ۲۶۵۲ الی ۲۶۶۲

اعتبارات فوق به استناد تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور پس از تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در جلسه روز چهارشنبه۲۵۳۶٫۴.۱۵ در جلسه روز دوشنبه سوم مرداد دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیون برنامه مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی