اصلاح پاره‌ای از مواد آیین‌نامه معاملات دولتی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اصلاح پاره‌ای از مواد آیین‌نامه معاملات دولتی - مصوب ۱۳۵۰٫۲.۱۱ کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی

ماده واحده - مواد ۱۹ و ۲۰ و تبصره ۱ ماده ۲۳ آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۴۹ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان‌تبصره ۲ به ماده ۲۷ اضافه می‌شود:

ماده ۱۹ - کمیسیون مناقصه در مرکز از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱ - معاون وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا یک نفر نماینده به انتخاب وزیر یا رییس مؤسسه مربوط.

۲ - ذیحساب وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا نماینده او.

۳ -‌رییس قسمت تقاضاکننده مورد معامله یا نماینده او.

ماده ۲۰ - در شهرستانها کمیسیون مناقصه از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱ -‌رییس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده او.

۲ - ذیحساب مربوط یا نماینده او.

۳ - مسئول امور تدارکات دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده او.

تبصره ۱ ماده ۲۳ - مناقصه‌گزار در موردی که میسر تشخیص دهد باید قبل از روز افتتاح پیشنهاد شاخص قیمتهای مربوط به مورد مناقصه را به وسائل‌مقتضی و مطمئن به طور محرمانه تهیه نموده در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا در روز افتتاح پیشنهادات، پس از قرائت‌پیشنهادات واصله مورد استفاده و اتخاذ تصمیم کمیسیون مناقصه قرار گیرد.

تبصره ۲ ماده ۲۷ - مدت هفت روز مقرر در این ماده در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد ممکن است حداکثر تا یک ماه‌تعیین شود مشروط بر اینکه در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده ۴۷ آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۹ در جلسه روز شنبه یازدهم اردیبهشت ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی