اصلاح مواد ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

اصلاح مواد ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و 37 آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح‌شاهنشاهی و ژاندارمری مصوب ۱۳۴۳٫۹.۲۶

مواد ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمی مصوب ۴ و۱۳۳۹٫۳.۵ کمیسیونهای بودجه و نظام مجلس شورای ملی و مصوب ۱۳۳۹٫۹.۱۴ کمیسیونهای مربوط مجلس سنا به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۳۲ - به وابستگان نظامی و معاونین آنها که خانواده خود را به محل مأموریت برده و با آنها زندگی می‌کنند:

در کشورهای آمریکا، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی صدی پنجاه فوق‌العاده در کشورهای انگلستان، آلمان، ایتالیا، بلژیک، پاکستان، هندوستان و لبنان‌صدی سی فوق‌العاده.

در کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه و هاشمی اردن صدی پانزده فوق‌العاده به نام فوق‌العاده سختی معیشت پرداخت می‌گردد.

ماده ۳۳ - به وابستگان نظامی و معاونین آنها که خانواده خود را به محل مأموریت نبرده و مجرد زندگی می‌نمایند:

در کشورهای آمریکا، فرانسه و اتحاد جماهیر شوری صدی سی.

در کشورهای انگلستان، آلمان، ایتالیا، بلژیک، هندوستان، پاکستان و لبنان صدی بیست فوق‌العاده و در کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه و هاشمی‌اردن صدی ده فوق‌العاده به نام فوق‌العاده سختی معیشت پرداخت می‌گردد.

ماده ۳۴ - به وابستگان و معاونین آنان در کشورهای عراق و هندوستان و پاکستان ماهیانه صدی بیست و پنج اصل فوق‌العاده و به مأمورین کادر ثابت ومأمورین بی‌سیم وابستگیهای نظامی در کشورهای مزبور صدی بیست و پنج اصل فوق‌العاده روزانه به نام فوق‌العاده بدی آب و هوا پرداخت می‌شود.

ماده ۳۷ - به وابستگان نظامی در کشورهای آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی انگلستان، فرانسه، آلمان و بلژیک ماهانه سی و پنج لیره انگلیسی و به‌وابستگان نظامی در کشورهای ایتالیا، عراق، هندوستان، پاکستان. هاشمی اردن و لبنان ماهانه سی لیره انگلیسی هزینه پذیرایی به طور مقطوع پرداخت‌خواهد شد.

اصلاح آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده که در تاریخ پنجشنبه بیست و ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب کمیسیونهای دارایی وجنگ مجلس سنا و در جلسه سی‌ام آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب کمیسیونهای بودجه و نظام مجلس شورای ملی رسیده به‌استناد ماده ۱۲۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی