اصلاح موادی از آیین‌نامه حق فنی درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اصلاح موادی از آیین‌نامه حق فنی درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک - مصوب ۱۳۵۰٫۳.۳۱ کمیسیونهای بودجه و نظام مجلسین

ماده واحده - مواد ۱ و ۳ و ۴ آیین‌نامه حق فنی درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۱ - درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک که حداقل ۲ سال تمام عملاً در رسته موزیک خدمت نموده‌اند در صورتی که طبق برنامه مذکور در این‌آیین‌نامه از عهده آزمایشهای مربوطه برآیند نوازنده درجه ۱ یا ۲ یا ۳ شناخته شده و به شرح زیر حق فنی دریافت خواهند داشت:

الف - نوازندگان درجه ۱ ماهانه ۲۰۰۰ ریال.
ب - نوازندگان درجه ۲ ماهانه ۱۵۰۰ ریال.
ج - نوازندگان درجه ۳ ماهانه ۱۰۰۰ ریال.

ماده ۳ - هر گاه درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک بنا به احتیاجات سازمانی در مشاغل نت‌نویسی یا متخصص تعمیر ادوات موزیک گمارده شوند وعملاً در همان شغل انجام وظیفه نمایند به شرط داشتن حداقل ده سال سابقه خدمت نوازندگی در رسته موزیک برابر مقررات این آیین‌نامه از حق فنی‌استفاده خواهند نمود.

ماده ۴ - آزمایش درجه‌داران موزیک به منظور طبقه‌بندی و تشخیص استحقاق آنان برای دریافت حق فنی در نیمه اول هر سال به وسیله کمیسیونی‌مرکب از افسر آموزش و نماینده قسمت موزیک نیرو یا سازمان مربوطه و فرمانده یگان موزیک با نظارت رییس شعبه موزیک آجودانی کل ارتش‌شاهنشاهی انجام خواهد شد.

اصلاحی فوق مشتمل بر یک ماده به استناد قانون حق فنی درجه‌داران کادر ثابت رسته موزیک مصوب ۱۳۴۶٫۳.۲ در تاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۳.۱۸‌به تصویب کمیسیونهای بودجه و نظام مجلس شورای ملی و در تاریخ روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب‌کمیسیونهای دارایی و جنگ مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی