اصلاح ماده ۴ اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

اصلاح ماده ۴ اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای - مصوب ۱۷ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۸ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. مصوب کمیسیون‌های شماره ۶ مجلس سنا و آب و برق مجلس شورای ملی.

ماده ۴ و بند الف ماده ۴ اساسنامه شرکتهای برق منطقه‌ای تهران - اصفهان - فارس - کرمان - خراسان - مازندران - گیلان - آذربایجان - کرمانشاهان- همدان - کردستان مصوب بیست و پنجم آذر ماه ۱۳۴۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت - تولید نیروی برق و انتقال و توزیع و خرید و فروش آن به طور عمده و جزئی در منطقه برای نیل به این هدف شرکت‌با رعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.

الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال و توزیع نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحها مربوط به تولید و انتقال و توزیع برق.

اصلاح ماده چهارم اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای فوق که شامل متن اصلاحی ماده چهارم و بند الف آن می‌باشد و در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۴۴ به‌تصویب کمیسیون شماره ۶ مجلس سنا و در تاریخ هفدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس‌شورای ملی رسیده به استناد ماده ۳ قانون تأسیس وزارت آب و برق قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی