New Server

اصلاح ماده ۳۰ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

صلاح ماده ۳۰ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۳۵۰٫۱۱٫۵ کمیسیونهای نظام و دارایی مجلسین

ماده ۳۰ - آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳۰ - فوق‌العاده مأمورانی که موقتاً به خارج از کشور اعزام می‌شوند از روز حرکت تا روز مراجعت به شرح زیر خواهد بود:

الف - افراد پیمانی و درجه‌داران روزانه ۱۵٫۵ دلار

ب - همافران و افسران جزء روزانه -۲۰. دلار

پ - افسران ارشد روزانه -۲۶. دلار

ت - سرتیپ و سرلشگر روزانه -۳۴. دلار

ث - سپهبد روزانه -۳۷. دلار

ج - ارتشبد روزانه -۳۹. دلار

اصلاحیه فوق به استناد ماده ۱۲۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی پس از تصویب کمیسیون‌های نظام و بودجه مجلس شورای ملی درجلسات سه‌شنبه ۳۰ آذر و چهارشنبه اول دی ماه ۱۳۵۰ در جلسات دوشنبه چهارم و سه شنبه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به‌تصویب کمیسیونهای جنگ و دارایی مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی