New Server

اصلاح ماده ۱۹ آیین‌نامه اصلاحی فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم


اصلاح ماده ۱۹ آیین‌نامه اصلاحی فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی - مصوب ۱۳۵۶٫۸.۱۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

ماده ۱۹ - افسران، همافران و درجه‌داران (‌به استثنای مشمولان مقررات ماده ۱۶ این آیین‌نامه) که به منظور تحصیل یا مأموریت به داخل و یا خارج ازکشور اعزام می‌گردند و به این علت اجرای پرواز مقرر یا خدمت در رشته‌های تخصصی مربوط برای آنان مقدور نمی‌باشد در مدت تحصیل و مأموریت‌کماکان از آخرین فوق‌العاده سختی خدمت هوایی استفاده می‌نمایند مگر این که اعزام آنان برای طی دوره و یا تحصیل بلافاصله پس از طی دوره‌آموزشگاه یا دانشکده مربوط و نیل به درجه و قبل از انتصاب در مشاغل تخصصی سازمانی باشد که در این صورت از فوق‌العاده سختی خدمت به شرح‌زیر استفاده خواهند کرد.

الف - افسران و همچنین درجه‌داران، خلبان و پرسنل پروازی غیر خلبان از یک دوم فوق‌العاده متعلق به درجه و یا سابقه خدمت پروازی مربوط.

ب - همافران و سایر درجه‌داران رشته‌های تخصصی نیروی هوایی از فوق‌العاده سختی خدمت متعلق به درجه یک مهارت طبقه مربوط.

اصلاحی فوق به استناد ماده ۶۶ قانون استخدام نیروی مسلح شاهنشاهی در جلسه روز دوشنبه شانزدهم آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش‌شاهنشاهی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی