اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری - مصوب ۱۳۴۹٫۱۰٫۱۵ کمیسیونهای نظام و بودجه مجلسین

ماده ۱۰ - درجه وسیله مسافرت مأمورین به شرح زیر تعیین می‌گردد:

۱ - افراد کادر ثابت و وظیفه و گروهبانان - درجه ۳ کشتی یا درجه ۳ راه‌آهن و یا درجه توریست هواپیما.

۲ - استواران - افسریاران - ستوان‌یاران - همافران، درجه ۲ کشتی یا درجه ۲ راه‌آهن یا درجه توریست هواپیما.

۳ - افسران جزء - درجه ۱ کشتی یا درجه ۱ راه‌آهن یا درجه توریست هواپیما.

۴ - امراء و افسران ارشد - درجه لوکس کشتی یا درجه لوکس راه‌آهن و برای مسافرت هوایی افسران ارشد و مقامات سرتیپی و سرلشگری و سپهبدی‌از بلیط درجه توریست و مقامات ارتشبدی از بلیط درجه ۱ هواپیما استفاده خواهند نمود.

اصلاح فوق به استناد ماده ۱۲۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسات سه‌شنبه ۱۷ و یکشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۴۹ به ترتیب به تصویب‌کمیسیونهای نظام و بودجه مجلس شورای ملی و در جلسات چهارشنبه نهم و سه‌شنبه پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به‌تصویب کمیسیونهای جنگ و بودجه مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی