اصلاح ماده یک فصل چهارم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

اصلاح ماده یک فصل چهارم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۸ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه[۱]

به ماده یک فصل چهارم آیین‌نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی بندهای زیر اضافه می‌گردد.

ز - به فرماندهان یکانهای شناور رزمی.

۱ - فرماندهان ناوچه تا ۱۲۰ تن ماهانه ۳۰۰۰ ریال.

۲ - فرماندهان ناوهای از ۱۲۰ تن تا ۴۰۰ تن ماهانه ۵۰۰۰ ریال.

۳ - فرماندهان ناوهای از ۴۰۰ تن تا ۱۲۰۰ تن ماهانه ۶۰۰۰ ریال.

۴ - فرماندهان ناوهای ۱۲۰۰ تن به بالا ماهانه ۹۰۰۰ ریال.

ر - به فرماندهان یکانهای شناور لجستیکی.

فرماندهان ناوهای لجستیکی تا ۱۲۰۰ تن ماهانه ۳۰۰۰ ریال.

فرماندهان ناوهای لجستیکی از ۱۲۰۰ تن به بالا ماهانه ۶۰۰۰ ریال.

اصلاحیه فوق به استناد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز شنبه هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به‌تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۱۲۱