New Server

اصلاح قسمتی از آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم


اصلاح آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت -‌ مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۲۲ (‌کمیسیون دادگستری)

‌ماده واحده - ماده ۹ آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۲۱ کمیسیون دادگستری‌مجلس شورای ملی حذف و مواد ۶ و ۸ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و۱۶ آیین‌نامه مذکور به نحو زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۶ - برای رسیدگی به جنایات نظامی موقت از سه نفر افسر ارتش و برای رسیدگی به جنحه از یک نفر افسر تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۸ - دادستانی دادگاه‌های بدوی با یک نفر افسر ارتش است که به عده لازم دادیار و بازپرس و منشی خواهد داشت. دادیارها و بازپرسها نیز از‌افسران ارتش خواهند بود.

‌ماده ۱۲ - دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به امور جنحه از سه نفر و برای رسیدگی به امور جنایی از پنج نفر از افسران ارتش تشکیل می‌شود و به عده‌لازم کارمند علی‌البدل از افسران انتخاب خواهد شد.

‌ماده ۱۴ - دادرسان نظامی به موجب حکم وزارت جنگ منصوب می‌شوند.

‌ماده ۱۵ - عده دادگاه‌های نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر را به تناسب مقدار کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت جنگ معین می‌کند.

‌ماده ۱۶ - برای دیوان تجدید نظر یک دادستان که لااقل دارای درجه سرهنگی باشد و به قدر کافی دادیار از افسران انتخاب خواهد شد.

‌تبصره - مواد فوق نسبت به پرونده‌هایی که قبل از تاریخ تصویب این مواد تکمیل شده و یا در جریان است شامل نیست و پرونده‌های نامبرده باید به‌ترتیب سابق تکمیل و در دادگاه‌هایی که منطبق با مواد سابق است رسیدگی شود.

‌اصلاح آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت مشتمل بر یک ماده که در جلسه بیست و یکم شهریور ماه ۱۳۲۲ به تصویب کمیسیون‌قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است و به موجب ماده اول قانون مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۱ قابل اجرا است.

‌رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری